Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Na tejto stránke nájdete informácie, ako vybaviť záležitosti v pôsobnosti obecného úradu v Dlhej, prípadne príslušného úradu na to určenom. 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatníkom je:
  • každá fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Oznamovacia povinnosť :

Poplatník je povinný oznámiť obci Dlhá skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu aj zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to do pokladne Obecného úradu v Dlhej, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Na obecnom úrade je možnosť zakúpiť si smetnú nádobu na komunálny odpad s objemom 120 l za cenu 25,80 Eur.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhá č. 24/2015:
 
Vysvetľujúce zákony: 
 
Tlačivo k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka