Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo v Dlhej na svojom zasadnutí dňa 2.5.2019 uznesením č. 28/2019 zvolilo do funkcie hlavnej kontrolórky obce Dlhá Ing. Alenu Gergelovú.

Ing. Alena Gergelová

 alenka.gergelova@gmail.com

Funkčné obdobie Ing. Aleny Gergelovej trvá šesť rokov, a to od 6.5.2019 do 5.5.2025.  

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona 189/2023 Z. z. upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu: hlavná kontrolórka obce Dlhá

Hlavná kontrolórka obce Dlhá plní úlohu zodpovednej osoby v plnom rozsahu aj pre obcou zriadenú Materskú školu Dlhá.

Oznámenia možno podať nasledovnými spôsobmi:

  • Písomne na adresu: Hlavný kontrolór obce Dlhá                                                                                           Obecný úrad                                                                                                                919 01  Dlhá 1                                                                                        v uzatvorenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – CHRÁNENÉ“
  • Elektronicky na e-mail:  alenka.gergelova@gmail.com
  • Osobne hlavnej kontrolórke obce                                 

Postup podávania, evidovania a vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti je upravený zásadami obce:

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti 

Zápisnica o prijatí oznámenia

Poskytovanie ochrany: Zamestnanec oznamujúci protispoločenskú činnosť má nárok na ochranu v závislosti od toho, či oznámenie urobí smerom navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného vnútorného systému. Môže ísť o preventívnu ochranu alebo následné ochranné opatrenia.

  • Oznamovateľovi trestného činu poskytuje ochranu na základe žiadosti prokurátor.
  • Oznamovateľovi závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom poskytuje ochranu na základe žiadosti orgán príslušný na konanie o správnom delikte.
  • O pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, s ktorým nesúhlasí, rozhoduje na základe žiadosti oznamovateľa Úrad na ochranu oznamovateľov.

Možnosť zachovania anonymity oznamovateľa: Zákon umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, bude môcť vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, keď zamestnávateľ urobí voči nemu negatívny pracovnoprávny úkon. Na základe tohto potvrdenia inšpektorát práce môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti: Nová úprava má širší záber oproti niektorým starším poslaneckým návrhom. Pokrývať bude nielen korupciu a určenú trestnú činnosť. Pod zákon budú spadať vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov verejných činiteľov, korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
  • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou dva roky, alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000 eur alebo s hornou hranicou určenou výpočtom

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/2023090

Vyvesené: 27. 5. 2024 Dátum zvesenia: 11. 6. 2024
Vyvesené: 13. 11. 2023 Dátum zvesenia: 28. 11. 2023
Vyvesené: 15. 12. 2023 Dátum zvesenia: 30. 12. 2023
Vyvesené: 15. 12. 2023 Dátum zvesenia: 30. 12. 2023
Vyvesené: 27. 12. 2021 Dátum zvesenia: 11. 1. 2022
Vyvesené: 27. 12. 2021 Dátum zvesenia: 11. 1. 2022

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka