Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

O materskej škole

Materská škola

Dlhá č. 88, 919 01 Dlhá

 +421904 248 143
 materska.skola@dlha.sk

Zriaďovateľ: Obec Dlhá, Dlhá č. 1, 919 01 Dlhá
IČO: 00682195
DIČ: 2021147678 

Personálne obsadenie:

Pedagogickí zamestnanci:
Miriam Wittnerová - riaditeľka
Lucia Brathová - učiteľka
 
Nepedagogickí zamestnanci:
Margita Škultétyová - školníčka
Eva Široká - vedúca školskej jedálnej

Prihláška dieťaťa do materskej školy (375.16 kB)


Materská škola je jednotriedna, bez právnej subjektivity. Zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prevádzka v materskej škole po dohode s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami a po súhlase zriaďovateľa začína od 06:30 hod. a trvá do 16:00 hod.

Maximálna kapacita (podľa veľkosti vnútorných priestorov, podľa počtu umývadiel a WC mís) je 20 detí. pre školský rok 2022-23 je na základe výnimky zriaďovateľa zvýšená kapacita na 23 detí.


Školský poriadok v materskej škole: 

Školský poriadok Typ: PDF dokument, Velkosť: 1018.22 kB


Denný poriadok v materskej škole:

06:30 - 08:00   otvorenie materskej školy

08:30 - 08:45   schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, spoločné diskutovanie,                              rozhovory a hodnotenia, ranný filter, zdravotné cvičenia

08:40 - 09:00    desiata, osobná hygiena, stolovanie

09:00 - 11:45   vzdelávanie o pohybová aktivita: vzdelávacie aktivity (výtvarné, pohybové,                                grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry), pobyt                                    vonku spojený s vychádzkou do okolia, hry na školskom dvore

11:45 - 12:30  obed, činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)                                 umývanie a čistenie zubov, príprava na spánok

12:30 - 14:30  spánok

14:40 - 15:00  olovrant (osobná hygiena, stravovanie) 

15:00 - 16:00  hry a činnosti podľa výberu detí a vzdelávacia aktivita, krúžková činnosť 


Dispozičné riešenie materskej školy:

Budova MŠ je dvojposchodová. Prešla rekonštrukciou umyvárne, zväčšením triedy – dennej miestnosti a zateplením vonkajšej fasády.

Na 1. poschodí budovy sa nachádza šatňa, umyváreň pre deti, WC pre personál, kancelária  a denná miestnosť. Denná miestnosť poskytuje dostatočný priestor pre kapacitu škôlky a slúži ako herňa aj ako jedáleň. Pre deti je k dispozícii umyváreň s tromi umývadlami a so štyrmi záchodmi, ktoré sú navzájom oddelené priečkami. Súčasťou umyvárne je aj sprchový kút  a WC pre zamestnancov, ktoré sú oddelené samostatne dverami. Tu sa nachádzajú aj čistiace potreby a materiál potrebný na údržbu budovy. Táto miestnosť je zamknutá, aby k nej deti nemali prístup. Šatňa je vybavená lavičkami a skrinkami na odkladanie vrchného odevu a obuvi detí.

Na 2. poschodí sa nachádza spálňa, kuchyňa, chodba, sklad potravín a WC pre kuchárku. Spálňa je vybavená dostatočným počtom nových postieľok.

Vonkajší areál tvorí priestranný a oplotený školský dvor doplnený drevenými lavičkami. Areál nie je sprístupnený verejnosti. Brány sa po ukončení ako aj počas prevádzky zamykajú. Personálne obsadenie školy tvoria dvaja kvalifikovaní pedagogický zamestnanci, upratovačka a kuchárka.

Priestory materskej školy majú zabezpečené denné a umelé osvetlenie a prirodzené vetranie. Vykurovanie je zabezpečené napojením zariadenia na ústredné kúrenie celej budovy, ktorá má vlastnú kotolňu. Kúrenie je nastavené tak, aby teplota vzduchu zodpovedala hygienickým podmienkam na prostredie materskej školy - herňa a spálňa 22°C, umyváreň a toalety 24°C.

Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými schopnosťami dieťaťa. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu podľa platného štátneho vzdelávacieho programu.

Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka