Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

O materskej škole

Materská škola

Dlhá č. 88, 919 01 Dlhá

 +421904 248 143
 materska.skola@dlha.sk

Zriaďovateľ: Obec Dlhá, Dlhá č. 1, 919 01 Dlhá
IČO: 00682195
DIČ: 2021147678 

Personálne obsadenie:

Pedagogickí zamestnanci:
Jana Kováčová - riaditeľka
Mgr. Emília Horváth - Dekanová - učiteľka
 
Nepedagogickí zamestnanci:
Margita Škultétyová - školníčka
Lucia Majáková - vedúca školskej jedálnej
Martina Rupčíková - kuchárka

Prihláška dieťaťa do materskej školy (14.8 kB)

Prihláška dieťaťa do materskej školy (375.16 kB)


Materská škola je jednotriedna, bez právnej subjektivity. Zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prevádzka v materskej škole po dohode s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami a po súhlase zriaďovateľa začína od 06:30 hod. a trvá do 16:00 hod.
Maximálna kapacita (podľa veľkosti vnútorných priestorov, podľa počtu umývadiel a WC mís) je 20 detí.

Denný poriadok v materskej škole:

06:30 - 08:00   otvorenie materskej školy

08:30 - 08:45   schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, spoločné diskutovanie,                              rozhovory a hodnotenia, ranný filter, zdravotné cvičenia

08:40 - 09:00    desiata, osobná hygiena, stolovanie

09:00 - 11:45   vzdelávanie o pohybová aktivita: vzdelávacie aktivity (výtvarné, pohybové,                                grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry), pobyt                                    vonku spojený s vychádzkou do okolia, hry na školskom dvore

11:45 - 12:30  obed, činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)                                 umývanie a čistenie zubov, príprava na spánok

12:30 - 14:30  spánok

14:40 - 15:00  olovrant (osobná hygiena, stravovanie) 

15:00 - 16:00  hry a činnosti podľa výberu detí a vzdelávacia aktivita, krúžková činnosť 


Dispozičné riešenie materskej školy:

Budova MŠ je dvojposchodová. Prešla rekonštrukciou umyvárne, zväčšením triedy – dennej miestnosti a zateplením vonkajšej fasády.

Na 1. poschodí budovy sa nachádza šatňa, umyváreň pre deti, WC pre personál, kancelária  a denná miestnosť. Denná miestnosť poskytuje dostatočný priestor pre kapacitu škôlky a slúži ako herňa aj ako jedáleň. Pre deti je k dispozícii umyváreň s tromi umývadlami a so štyrmi záchodmi, ktoré sú navzájom oddelené priečkami. Súčasťou umyvárne je aj sprchový kút  a WC pre zamestnancov, ktoré sú oddelené samostatne dverami. Tu sa nachádzajú aj čistiace potreby a materiál potrebný na údržbu budovy. Táto miestnosť je zamknutá, aby k nej deti nemali prístup. Šatňa je vybavená lavičkami a skrinkami na odkladanie vrchného odevu a obuvi detí.

Na 2. poschodí sa nachádza spálňa, kuchyňa, chodba, sklad potravín a WC pre kuchárku. Spálňa je vybavená dostatočným počtom nových postieľok.

Vonkajší areál tvorí priestranný a oplotený školský dvor doplnený drevenými lavičkami. Areál nie je sprístupnený verejnosti. Brány sa po ukončení ako aj počas prevádzky zamykajú.Personálne obsadenie školy tvoria dvaja kvalifikovaní pedagogický zamestnanci, upratovačka a kuchárka.

Priestory materskej školy majú zabezpečené denné a umelé osvetlenie, prirodzené vetranie. Vykurovanie je zabezpečené napojením zariadenia na ústredné kúrenie celej budovy, ktorá má vlastnú kotolňu. Kúrenie je nastavené tak, aby teplota vzduchu zodpovedala hygienickým podmienkam na prostredie materskej školy - herňa a spálňa 22°C, umyváreň a toalety 24°C.

Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávanie, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami dieťaťa. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu podľa platného štátneho vzdelávacieho programu.

Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka