Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Upozornenie na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Upozornenie na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Zo zákona o miestnych daniach vyplýva vlastníkom nehnuteľností povinnosť platiť daň, prípadne poplatky. Ak počas zdaňovacieho obdobia roku 2023 nastala daňovníkovi zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti, do 31. januára 2024 je túto skutočnosť povinný oznámiť správcovi dane.

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrubenie dane, a to:

 • kúpa nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • darovanie nehnuteľnosti
 • nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vysporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia
 • získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinná podať: 

 • fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.2024
 • právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.2024
 • dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia

Priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane:

 • do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi vznikla/zanikla daňová povinnosť, alebo nastala zmena podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia
 • do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti fyzická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v dedičskom konaní. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
 • do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti fyzická a právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť vydražením. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane:

 • v papierovej forme prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne na Obecnom úrade v Dlhej, alebo ho zaslať poštou na adresu: Obec Dlhá, Dlhá č. 1, 919 01 Dlhá.
 • v elektronickej forme cez e-schránku slovensko.sk. Na odoslanie a podpísanie je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (EID karta).

Podrobné informácie k podaniu priznania k dani z nehnuteľnosti

Daň za psa

Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 • vznik daňovej povinnosť je prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane - pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 
 • zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. 

Podrobné informácie k podaniu priznania k dani za psa.

Poplatok za komunány odpad a drobný stavebný odpad

Poplatková povinnosť k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť, teda je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Podrobné informácie k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Dátum vloženia: 5. 1. 2024 12:30
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 1. 2024 12:32
Autor: I N

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka